Ens erhvervede aktier står i en ejerbog, som administreres af selskabets advokat: Advokatfirmaet Rödstenen I/S, Frederiksplads 42 11, 8000, Aarhus C.

Kursen på ens aktie bliver bestemt ved aflevering af årsrapporten i forbindelse med den årlige generalforsamling. Kursen på aktien kaldes indre værdi. Kursen kan også være vurderet på en handelsværdi, hvilket betyder, at kursen bestemmes af, hvad man vil betale for en given aktie i fri handel. Det bedste bud er dog kurs 100, måtte nogen ønske at købe aktie ved bestående aktionær.

Det er aktionærens eget ansvar at meddele fortjeneste eller tab til brug for selvangivelsen for det år, hvor aktierne afhændes.

Vær opmærksom på, at unoterede aktier ikke længere kan placeres i aldersopsparingsordninger. Om unoterede aktier i pensionsordninger, se bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2269#P24, § 23 stk 4 og §24