Historien

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond er stiftet i februar 2017 af Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening.

Fonden er stiftet med en egenkapital på 400.000 kr og er almennyttig/velgørende med hjemsted i Aarhus. Forud for stiftelsen var der foregået et intenst arbejde med at udvikle en fondskonstruktion. Dette arbejde skete i regi af en bevilling fra Villum Fonden til Økologisk Landsforening under projektet ” Det Samfundsnyttige Landbrug”.

Formålet efterleves ved at fonden via sit datterselskab; Dansk Økojord A/S stiftet i Februar 2018, erhverver jorde og gårde i Danmark. Dansk Økojord A/S har rejst sin kapital ved aktietegning, skete ved tegningsperiode fra 1. september 2017 – 31. januar 2018. Aktiekapitalen var ved stiftelsen 27,3 millioner kr. Efterfølgende er der løbende rejst yderligere kapital, så vi i dag (primo 2024) har mere end 41 mio. kr. i aktiekapital.

Vi går forrest for vores natur, klima og landbrug

 • Dyrevelfærd

  Dyr skal behandles med respekt og tilgodeses på deres naturlige behov. Vi skal væk fra industritænkning og tilbyde alle vores husdyr optimale forhold. Køer på græs, grise under åben himmel, med mulighed for at rode i jorden osv.

 • Rent drikkevand

  Ved en økologisk produktion skåner vi grundvandet, vores allesammens drikkevand, for mødet med pesticider og kunstgødning.

  Hvis privilegiet at hente rent drikkevand i fremtiden skal opretholdes, må alt sprøjtning stoppe også anvendelse af PFAS-stoffer.

 • Øget biodiversitet

  Når arter forsvinder, så begrænser vi også menneskets muligheder. Når den vilde bi er væk, hvem skal så bestøve vores planter? Arter er en del af det naturlige miljø og artsrigdom skaber diversitet og samspil, naturen er et stort samspil, vi skal passe på. 

 • Mere og bedre natur

  Flere og flere arter er truet, blandet andet fordi arealerne til deres liv indskrænkes. Økologisk fødevareproduktion skal ske i pagt med naturen ikke på trods. 

Fra ord til handling

Klimahandleplan

I Dansk Økojord tror vi på at omsætte vores visioner og samtaler til konkret handling. Når vi diskuterer emner som klima, landbrug, natur, biodiversitet og miljø, er det let at tale meget eller bare sidde med armene over kors og klage.

Men vi vil mere end det, og det kan vi kun opnå gennem handling.

Derfor sætter vi løbende gang i en række initiativer for at nærme os vores mål.

Læs klimahandlingsplan for vores forpagter på Solhøjgård.

Baggrund

Meget af landbrugsjorden er parat til at blive overtaget af en ny generation, men landbrugssektoren er hårdt ramt af betydelig gæld, hvilket medfører store finansielle udfordringer og lav indtjeningskapacitet. Unge landmænd har svært ved at skaffe den nødvendige kapital, samtidig med at den konventionelle produktionsform ikke altid tager tilstrækkeligt hensyn til naturen, drikkevandet og dyrevelfærden.

Naturen er under pres, og diversiteten falder, hvilket truer flere af vores hjemmehørende dyr, insekter og planter. Store klimaudfordringer kræver handling i form af CO2-reduktion, hvilket også gælder for landbruget. Fremtidige generationer af landmænd skal sikre en større binding af kulstof i jorden og tage vare på de begrænsede mængder fosfor, der er til stede.

Antallet af økologiske forbrugere stiger både nationalt og internationalt, og det gælder både detailhandel, foodservice og eksport. Den økologiske produktionsform skal imødekomme det voksende marked ved fortsat udvikling og innovation i produktionsmetoderne som en kontinuerlig proces, samtidig med at man undgår kunstgødning, sprøjtemidler og sikrer højere og bedre dyrevelfærd. Samtidig skal der implementeres nye tiltag til gavn for naturen, miljøet og klimaet.

Manglende generationsskifte, en stigende økologisk markedsandel og et pres på naturen kræver alternative modeller og løsninger for dansk landbrug, herunder også nye ejerformer. Derfor opstår behovet for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond.

Vores kerneværdier

Bæredygtighed

Ansvarlighed
Fællesskab
Hvor det hele startede

Hvem står bag?

Økologisk Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening er vores opdragsgivere og stiftere af Fonden, I datterselskabet Dansk Økojord a/s er der syv bestyrelsesmedlemmer. Økologisk Landsforening udnævner to medlemmer, Danmarks Naturfredningsforening udnævner et medlem, og disse tre medlemmer udnævner ved simpelt stemmeflertal yderligere to personer, som begge er uafhængige af stifterne.

Både Fond og selskab har ansat Kim Qvist som direktør til varetagelse af Fondens virke og daglige drift. Derudover er Liselotte Johansen ansat som økonomiansvarlig og Pernille Berg Engelhardt ansat til IT drift og kommunikation.

Bliv en del af løsningen

Ved at købe aktier i Dansk Økojord A/S bidrager du både til mere økologi i det danske landbrugslandskab, men også rent drikkevand og et passioneret team der rykker dagsordenen på klimaløsninger