Eksempler

Klimaindsatsplan på samtlige ejendomme

Arbejde med jordens frugtbarhed, herunder humusopbygning

Anvende robuste sorter Skovrejsning som virkemiddel Etablere vådområder

Opnået

Alle forpagtere er i gang med at udvikle en klimahandlingsplan i samarbejde med Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Etablering af vådområder på relevante ejendomme

Alternative sorter indtænkt i kommende vækstplan

Der er rejst 10 hektar klimaskov

De animalske produktioner arbejder med optimering af foderforbrug og mest mulig egenproduktion af foder

Der arbejdes mere og flere steder med carbon farming, regenerative metoder, herunder pløjefri dyrkning.

Skovlandbrug på et areal er i proces fra 1. januar 2023

Indgået aftaler med andre aktører om yderligere skovrejsning